عبارت قسمت
تعداد كل:177

رديف عنوان
  1   هنگام رفتن به مسجد  
  2   بعد از نماز عصر  
  3   در قنوت ظهر و نماز جمعه  
  4   در خطبه نماز جمعه  
  5   آخرين ساعت روز جمعه  
  6   تکميل  
  7   روز نوروز  
  8   روز عرفه  
  9   روز عيد فطر  
  10   روز اضحي (قربان)  
  11   روز دحو الارض (گسترده شدن زمين)  
  12   روز عاشورا  
  13   شب نيمه شعبان  
  14   روز نيمه شعبان  
  15   تمام ماه رمضان  
  16   شب ششم ماه رمضان  
  17   روز هشتم ماه رمضان  
  18   شب دوازدهم ماه رمضان  
  19   روز سيزدهم ماه رمضان  
  20   روز هيجدهم و شب نوزدهم ماه رمضان  
  21   روز بيست و يکم ماه رمضان  
  22   بعد از ذکر مصيبت سيد الشهداء  
  23   بعد از زيارت آن حضرت  
  24   پس از گريستن از ترس خداي تعالي  
  25   پس از تجديد هر نعمت و زوال هر محنت  
  26   هنگام وارد شدن غم و اندوه  
  27   در سختي ها و گرفتاري ها  
  28   پس از نماز تسبيح  
  29   سخن مترجم  
  30   اوقات و حالات تأکيد شده براي دعا  
  31   بعد از هر نماز واجب  
  32   تتمه اي پر سود  
  33   بعد از نماز ظهر  
  34   بعد از نماز عصر  
  35   بعد از هر نماز صبح  
  36   بعد از هر دو رکعت از نماز شب  
  37   در قنوت نمازها  
  38   در حال سجده  
  39   در سجده شکر  
  40   هر صبح و شام  
  41   آخرين ساعت از هر روز  
  42   روز پنج شنبه  
  43   شب جمعه  
  44   روز جمعه  
  45   بعد از نماز صبح  
  46   هنگام زوال ظهر  
  47   پيش از دعا براي خود و خانواده خود  
  48   روز غدير  
  49   مطلق اوقات شريفه و شبها و روزهاي متبرکه  
  50   هنگام حضور در مجلس مخالفين و غاصبين حقوق امامان  
  51   چهل روز مداومت به دعا براي فرج  
  52   ماه محرم  
  53   مسجد الحرام  
  54   عرفات  
  55   سرداب  
  56   جاهاي منسوب به آن حضرت  
  57   حرم حضرت سيد الشهداء  
  58   حرم مولايمان حضرت رضا  
  59   حرم عسکريين  
  60   حرم هر يک از امامان  
  61   يادآوري بر مداومت و بسيار دعا کردن براي تعجيل فرج مولايمان  
  62   در چگونگي دعا براي تعجيل فرج و ظهور آن حضرت آشکارا يا به کنا  
  63   در ذکر بعضي از دعاهاي روايت شده از امامان معصوم در اين باره  
  64   دعاي صلوات  
  65   دعاي امام رضا  
  66   دعاي عصر غيبت  
  67   دعاي قنوت  
  68   دعاي ندبه  
  69   دعاي ديگر  
  70   تکاليف بندگان نسبت به آن حضرت  
  71   تحصيل شناخت صفات و آداب و ويژگيهاي آن جناب  
  72   رعايت ادب نسبت به ياد او  
  73   از وظايف بندگان نسبت به آن حضرت محبت او به طور خاص  
  74   عقل  
  75   نقل  
  76   محبوب نمودن او در ميان مردم  
  77   انتظار فرج و ظهور آن حضرت  
  78   فضيلت انتظار و ثواب منتظر و انتظار پيغمبران و امامان نسبت به  
  79   در وجوب انتظار حضرت قائم بر همه افراد  
  80   معني انتظاري که در اين اخبار به آن امر گرديده است  
  81   آيا در انتظار قصد قربت شرط است يا نه؟  
  82   در بيان حکم ضد انتظار يعني نااميدي  
  83   اظهار اشتياق به ديدار آن بزرگوار  
  84   ذکر مناقب و فضايل آن حضرت  
  85   اندوهگين بودن مؤمن از فراق آن حضرت  
  86   حضور در مجالس فضايل و مناقب آن حضرت  
  87   تشکيل مجالس ذکر مناقب و فضايل آن حضرت  
  88   يک مسأله فقهي  
  89   توجه و بيدارباش  
  90   سرودن و خواندن شعر در فضايل و مناقب آن حضرت  
  91   قيام، هنگام ياد شدن نام يا القاب آن حضرت  
  92   گريستن و گريانيدن و خود را به گريه کنندگان شبيه نمودن بر فرا  
  93   گريستن در فراق امام عصر  
  94   درخواست معرفت امام عصر از خداوند  
  95   تداوم درخواست معرفت آن حضرت  
  96   مداومت به خواندن دعاي غريق  
  97   دعا در زمان غيبت آن حضرت  
  98   شناختن علامت هاي ظهور آن حضرت  
  99   دليل عقل  
  100   دليل نقل  
  101   تصديق بعضي نشانه ها  
  102   در بيان قسمتي از روايات رسيده از امامان  
  103   در بيان گونه هاي عجله مذموم و آنچه از مفاسد بر آن مترتب مي ش  
  104   صدقه دادن به نيابت از آن حضرت  
  105   صدقه دادن به قصد سلامتي آن حضرت  
  106   حج رفتن به نيابت از آن حضرت و فرستادن نايب که از طرف آن جناب  
  107   طواف بيت الله الحرام به نيابت از امام و نايب ساختن ديگري تا  
  108   زيارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومين به نيابت از مولايمان صاح  
  109   استحباب اعزام نايب براي زيارت از سوي آن حضرت  
  110   سعي در خدمت کردن به آن حضرت  
  111   اهتمام ورزيدن به ياري آن جناب  
  112   تصميم قلبي بر ياري کردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او  
  113   تجديد بيعت با آن حضرت بعد از فرايض همه روزه و هر جمعه  
  114   معني بيعت در لغت و شرع  
  115   در حکم بيعت  
  116   تجديد بيعت در هر روز  
  117   دعاي عهد  
  118   تجديد بيعت در هر جمعه  
  119   حکم بيعت به معني دوم  
  120   روشنگري ديگري راجع به بيعت  
  121   صله آن حضرت به وسيله مال  
  122   صله شيعيان و دوستان صالح امامان به وسيله مال  
  123   خوشحال کردن مؤمنين  
  124   خير خواهي براي آن حضرت  
  125   زيارت کردن آن حضرت  
  126   ديدار مؤمنين صالح و سلام کردن بر آنان  
  127   درود فرستادن بر آن حضرت  
  128   هديه کردن ثواب نماز به آن جناب  
  129   هديه نماز مخصوص  
  130   نماز هديه به اميرالمؤمنين علي  
  131   هديه به فاطمه زهرا  
  132   هديه به امام حسن  
  133   هديه به امام حسين  
  134   هديه به امام علي بن الحسين  
  135   هديه به امام محمد بن علي  
  136   هديه به امام جعفر بن محمد  
  137   هديه به امام موسي بن جعفر  
  138   هديه به امام رضا علي بن موسي  
  139   هديه به امام محمد بن علي و امام علي بن محمد و امام حسن بن عل  
  140   نماز هديه به آن حضرت به گونه مخصوص در وقت معين  
  141   اهداء قرائت قرآن به آن حضرت  
  142   توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسيله آن حضرت  
  143   دادخواهي و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت  
  144   دعوت کرن مردم به آن حضرت  
  145   رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت بر اداي آن ها و رعايت وظايف نسبت  
  146   خشوع دل هنگام ياد آن حضرت  
  147   عالم بايد علمش را آشکار سازد  
  148   تقيه کردن از اشرار و مخفي داشتن راز از اغيار  
  149   صبر کردن بر اذيت و تکذيب و ساير محنتها  
  150   درخواست صبر از خداي تعالي  
  151   سفارش يکديگر به صبر در زمان غيبت حضرت قائم  
  152   پرهيز از مجالسي که نام آن حضرت در آن ها مورد تمسخر باشد  
  153   تظاهر با ستمگران و اهل باطل  
  154   ناشناس ماندن و پرهيز از شهرت يافتن  
  155   تهذيب نفس  
  156   اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت  
  157   متفق شدن بر توبه واقعي و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن ها  
  158   پيوسته به ياد آن حضرت بودن و به آدابش عمل کردن  
  159   دعا به درگاه الهي براي جلوگيري از نسيان ياد آن حضرت  
  160   اينکه بدنت نسبت به آن جناب خاشع باشد  
  161   مقدم داشتن خواسته آن حضرت برخواسته خود  
  162   احترام کردن نزديکان و منسوبين به آن حضرت  
  163   بزرگداشت اماکني که به قدوم آن حضرت زينت يافته اند  
  164   در بيان بزرگ و محترم شمردن شعائر خداوند  
  165   توجه و تحقيق در معني فرموده اميرالمؤمنين «ماييم شعائر و اصحا  
  166   در بيان چگونگي تعظيم آن مواقف و مشاهد  
  167   وقت ظهور را تعيين نکردن و تکذيب وقتگذاران  
  168   تکذيب کردن مدعيان نيابت خاصه از آن حضرت در زمان غيبت کبري  
  169   درخواست ديدار آن حضرت با عافيت و ايمان  
  170   اقتدا و تأسي جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت  
  171   حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانند آن  
  172   نماز آن حضرت  
  173   گريستن در مصيبت مولايمان شهيد مظلوم حضرت ابي عبدالله الحسين  
  174   زيارت قبر مولايمان امام حسين  
  175   بسيار لعنت کردن بر بني أميه در آشکار و پنهان  
  176   اهتمام در اداي حقوق برادران ديني  
  177   مهيا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب