عبارت قسمت
تعداد كل:157

رديف عنوان
  1   اشعار عربية من کلام الحقير الاديب  
  2   قصيده فارسيه از مؤلف  
  3   قصيده به ياد امام زمان  
  4   شعر از آقا ميرزا يحيي  
  5   سند دعاي ندبه  
  6   احوال سيد علي بن طاووس  
  7   احوال شيخ محمد بن المشهدي و محمد بن علي بن ابي فرة  
  8   احوال شيخ محمد بن حسين بزوفري و بيان اشاراتي که در دعاء ندبه  
  9   در بيان اشاراتي که در اين دعا درج شده  
  10   شرح بسم الله الرحمن الرحيم  
  11   حمد خدا و شرح آن  
  12   شرط اجابت دعا  
  13   قصه فقيري که به سبب صلوات گنجي پيدا کرد و معجزه از صلوات  
  14   حمد و شکر بر اين که خداوند انبياء و اولياء را براي راهنمايي  
  15   ابتلائات و امتحانات ابراهيم  
  16   اعتقاد به اينکه خدا در عوض ابتلائات مقاماتي به اولياء مي دهد  
  17   قصه عالم ذر  
  18   آوردن فاطمه قرص ناني براي پيغمبر و قصه زن بدويه با پيغمبر و  
  19   اعتقاد به اينکه انبياء و اولياء قابل اين رياست بودند و خدا ح  
  20   مدح علم و خطاب خدا به ملائکه  
  21   اعتقاد به اينکه انبياء و اولياء واسطه بين خدا و خلق مي باشند  
  22   توسل پيامبران سلف به خمسه طيبه و شرح آن و اخبار مفصله آن  
  23   قصه آدم و خروج او از بهشت و براي آن سه معني شده است  
  24   قصه نوح و بياني از پيغمبران اولوالعزم  
  25   نفرين نوح و فرو گرفتن آب عالم را و غرق شدن کنعان پسر نوح  
  26   قصه ابراهيم و علت آنکه خدا او را خليل خود خواند و آداب ده گا  
  27   قصه موسي و تکلم او با خداوند و رفتن او به کوه طور و ديدن او  
  28   قصه عيسي و انعقاد نطفه و تولد و معجزات او  
  29   اعتقاد به اينکه زمين قبل از پيغمبر خالي از حجت نبوده و آنکه  
  30   اعتقاد به فضايل و معراج جسماني پيغمبر و بياني از فضايل آن حض  
  31   معراج پيغمبر و اثبات آنکه جسماني بوده و رد مخالفين و ابطال و  
  32   نصرت خدا پيغمبر را به رعب يعني ترس در دل دشمنان و بعضي از مو  
  33   قصه يهودان بني النضير و اخراج پيغمبر آنها را  
  34   قصه يهودان بني قريظه و حيله کردن نعيم بن مسعود اشجعي  
  35   غزوه بني قريظه و حکم سعد معاذ که مردان ايشان را بکشند و زنان  
  36   ياري ملائکه در جنگ بدر و آب آوردن حضرت امير و قصه غلام عباس  
  37   اعتقاد به اينکه دين اسلام بر همه اديان غالب مي شود  
  38   آل پيغمبر و خانه کعبه ستونهاي بقاء و ترقي دين مي باشند  
  39   اعتقاد به اينکه مکه معظمه خانه و محل دعوت ايشان است و بياني  
  40   آيات در مکه در اطراف آن بسيار است و بياني از آنها  
  41   چاه زمزم و شرح آنکه از معجزات اسمعيل و شفاء است  
  42   اعتقاد به پاکي پيغمبر و ائمه و معصوم بودن ايشان به حکم آيه ت  
  43   رد قول عکرمه که گويد آيه تطهير درباره زنان پيغمبر است و سه ج  
  44   اعتقاد به مودت و ولايت ائمه و شرح آيه مودت  
  45   نسبت افترا دادن منافقين به پيغمبر و نزول آيه بر رد ايشان و ت  
  46   بيان شش فضيلت براي شيعيان علي در قرآن  
  47   اعتقاد به ولايت علي  
  48   علي منذر و هادي است و اخبار آن  
  49   واقعه غدير خم و نصب علي و شرح آن  
  50   بيعت مردم با علي و خطاب عمر به علي و اشعار حسان بن ثابت  
  51   اشعار عمرو عاص و قيس بن سعد در نصب علي که در صفين هم مي خوان  
  52   اشعار کميت در نصب علي و خواب ديدن شخصي علي را به نقل مجلسي  
  53   اشعار سيد حميري در نصب علي  
  54   پنج بشارت در آية اليوم اکملت و قصه حارث بن نعمان فهري و آمدن  
  55   خبر دادن حذيفه از استهزاء منافقين و انکار ايشان و کلمات علي  
  56   آنکه خدا علي را اميرالمؤمنين خواند که قريب هشتاد خبر در آن ر  
  57   قصه حذيفه با مردي از اهل مدائن درباره امارت علي  
  58   آنکه علي با پيغمبر از يک شجره اند و اخبار آن  
  59   خواب ديدن عبدالمطلب که درختي از پشت او روئيد  
  60   حديث منزله است که در مواردي رسيده يکي در غزوه تبوک و قصه مسج  
  61   خراب کردن و آتش زدن پيغمبر مسجد ضرار را و تخلف منافقين از هم  
  62   دلگيري علي از ملامت مردم و آمدن او خدمت پيغمبر و حديث منزله  
  63   بيان کردن سعد وقاص سه فضيلت درباره علي براي معاويه  
  64   ازدواج علي است با فاطمه زهرا و اينکه همتايي براي او غير از ع  
  65   گفتگوي ابوبکر و عمر و سعد معاذ با علي در خواستگاري فاطمه  
  66   آمدن علي براي خواستگاري فاطمه و ازدواج ايشان  
  67   فروختن علي زره خود را به عثمان و شرح جهيزيه فاطمه و دعاي پيغ  
  68   زفاف علي و فاطمه و معني بحرين در آيه قرآن  
  69   بيان کردن پيغمبر فضايل علي را براي فاطمه و هشت فضايل علي  
  70   سد همه درها از مسجد مگر در خانه علي  
  71   حديث انا مدينة العلم و علي بابها که مسلم بين سني و شيعه است  
  72   آنکه پيغمبر علي را برادر خود خواند و بيان عقد اخوت بين هر دو  
  73   منصب وصايت که پيغمبر به علي داد و اخبار آن  
  74   آنکه پيغمبر علي را وارث خود خواند و در زمان حيات انگشتر و شم  
  75   منازعه علي و عباس در ارث و آمدن ايشان نزد ابي بکر و قصه هشام  
  76   علي با پيغمبر اتحاد دارد، سقايت کوثر و شيعيان علي اهل نجاتند  
  77   آنکه مؤمنان به علي شناخته مي شوند و امتحان نطفه پاک به دوستي  
  78   آنکه علي حبل الله است و معناي حبل الله در قرآن  
  79   آنکه علي صراط مستقيم و ائمه بيوت حقند و سؤال ابن کوا  
  80   شرح حروف نورانيه و قصه پيغمبر با عمار و گفتگوي معاويه با ابن  
  81   شرح حال ابورافع  
  82   سبقت علي بر اصحاب در حسب و نسب  
  83   شرح اينکه ابوطالب از اوصياء ابراهيم يا عيسي بوده و وصيت عبدا  
  84   حمايت ابوطالب از پيغمبر و شکايت مشرکين نزد ابوطالب و گفتگوي  
  85   شکمبه ريختن ابن زبعري بر پيغمبر و تلافي کردن ابوطالب و عهدنا  
  86   رفتن پيغمبر با مسلمين در شعب ابوطالب و خبر دادن پيغمبر که مو  
  87   اسلام ابوطالب به لغت حبشي يا به حساب ابجد و عقد انامل و شرح  
  88   احوال فاطمه بنت اسد و وفات او و گريه علي و تشييع و نماز و حا  
  89   رفتن فاطمه بنت اسد در خانه کعبه از شکاف ديوار و تولد علي در  
  90   سلام علي در کودکي به پدر و پيغمبر و خواندن او سوره مؤمنين را  
  91   سبقت علي در دين و آيات و روايات آن  
  92   آنکه در هيچ منقبتي کسي به علي نرسيد و دوازده فضيلت که عمر بر  
  93   مدح کردن معاويه علي را  
  94   آنکه علي به تاويل قرآن جهاد مي کند و آيات و روايات آن  
  95   برابر شدن علي و حمزه و عبيدة با وليد و شيبه و عتبه در جنگ بد  
  96   جنگ علي با ناکثين و آمدن طلحه و زبير به خانه علي و تبديل چرا  
  97   گفتگوي زبير با علي و برکنار شدن او از جنگ و کشته شدن به دست  
  98   پي کردن شتر عايشه را و قضيه زني که از عايشه سؤال کرد از مادر  
  99   گفتگوي ابن عباس با عايشه و جنگ علي با قاسطين  
  100   به ميدان آمدن عمار ياسر و ترک جنگ کردن لشکر معاويه و حيله عم  
  101   بر نيزه کردن قرآنها را به حيله عمروعاص و تعيين حکمين و فريب  
  102   جنگ علي با مارقين و موعظه علي و ابن عباس ايشان را و رد کردن  
  103   قصه عبدالله جندب و مباحثه هشام بن حکم با عبدالله يزيد الاباض  
  104   خبر دادن پيغمبر از شهادت علي و گريه آن حضرت و سؤال و جواب عل  
  105   معاهده ابن ملجم و برکة بن عبداله و عمرو بن بکر براي قتل علي  
  106   حالات علي در شب نوزدهم و به مسجد آمدن آن حضرت  
  107   ضربت زدن ابن ملجم بر سر علي و نداء دادن جبرئيل  
  108   اعتقاد به مظلوميت ائمه و فاطمه و ده خبر درباره فاطمه  
  109   ده خبر در فضائل حسنين و شرح تولد امام حسن  
  110   ظلم هايي که به ائمه رسيد و رسيدن منهال خدمت زين العابدين در  
  111   اعتقاد به اينکه سر مظلوميت اين خانواده احياء دين است  
  112   گريه و ندبه بر مصيبات اين خانواده و اخبار ثواب گريه بر حسين  
  113   ندبه و ناله کردن بر فراق پيشوايان دين و امام زمان  
  114   ده طريق ندبه که در اين دعاء است و معناي صالح و صادق  
  115   حيله عبدالله سفاح و کشتن او بني اميه را و آمدن سديف به مجلس  
  116   اعتقاد به اينکه امام زمان زنده است و يک نام او بقية الله است  
  117   انتظار امام زمان و ثواب آن و اينکه يک نام او منتظر است  
  118   اعتقاد به اينکه امام زمان ذخيره خدايي است که دين را تجديد نم  
  119   اعتقاد به اينکه امام زمان دستگاه ظلم را برمي چيند  
  120   امام زمان بدن ابي بکر و عمر را از قبر بيرون مي آورد و به درخ  
  121   اعتقاد به اينکه امام زمان بر همه اديان غالب آيد و دوستان را  
  122   اصحاب امام زمان سيصد و سيزده نفرند و معني قطب و اوتاد و ابدا  
  123   رايت فتح به دست امام زمان است و اينکه سه لواء برافرازد براي  
  124   اشکال حضرت صادق به ابوحنيفه در آيه ايمني در مکه  
  125   اعتقاد به اينکه امام زمان خونخواهي انبياء و اولياء را مي کند  
  126   امام زمان انتقام از خون حسين مي کشد و منصور يکي از نامهاي ام  
  127   معني تفديه و شرط عمده در اعمال خلوص است و التفات از غيبت به  
  128   اعتقاد به حسب و نسب امام زمان و علت اطناب کلام  
  129   نوراني بودن بدن و سر مقدس حسين و مراد از شهاب ثاقب  
  130   بيان آنکه ائمه صراط مستقيم اند و نباء عظيم لقب علي است و قصه  
  131   مراد از عم يتسائلون آنست که در قبر از ولايت علي سؤال مي کنند  
  132   معني طه و المحکمات و يس و الذاريات و الطور و العاديات که مرا  
  133   در معني زبر و بينات و اينکه زبر و بينات سين مساوي است  
  134   در معني والعاديات و غزوه ذات السلاسل و غلبه علي بر دشمن و غن  
  135   معراج پيغمبر و شرحي از سوره و النجم و اينکه مراد از نجم پيغم  
  136   خدا در دل تصور نمي شود و براي او مکاني نيست و معني معراج و ا  
  137   کوه رضوي و مخاصمه محمد حنفيه با زين العابدين و شهادت حجر الا  
  138   شرح ذي طوي که يک فرسخي مکه است و ظهور امام زمان از آن و مکان  
  139   امام قلب عالم و ديگران به منزله اعضايند  
  140   اعتقاد به اينکه امام زمان از حال و اعمال ما خبردار است و ديد  
  141   در هر پنجشنبه و دوشنبه اعمال ما به امام زنان عرضه مي شود و ر  
  142   هفت مرتبه به نفسي مکرر شده و شرح هفت منزل نفس  
  143   زمان ظهور بر احدي معلوم نيست و کلام حضرت امير در اين باب  
  144   کلمه هل پنج مرتبه مکرر شده  
  145   کلمه متي نيز پنج مرتبه مکرر شده  
  146   چون امام زمان ظاهر شود پنج امر از او واقع مي شود  
  147   دعا کردن و انقطاع از خلق  
  148   امر خدا عيسي را به دعا و توکل ابراهيم بالاي منجنيق  
  149   خدا را به اسماء الحسني بخوانيد که به اجابت اقرب است  
  150   در حال اجتماع دعا کردن و چهار نکته در کلمه عبيدک  
  151   چهار صفت براي امام زمان ذکر شده که موجب اجابت دعاست  
  152   صلوات بر رسول و آل و بيان اينکه زيادتي و غيرمتناهي سه نوع اس  
  153   حقوق امام زمان را اداء کردن و بيان هفت حق  
  154   فضيلت نماز و اينکه هيجده عقوبت براي تارک الصلوة است  
  155   آيه اي که بيشتر بنده را اميدوار به رحمت خدا مي کند  
  156   در شرح و معني کوثر که به چند معني تفسير شده است  
  157   فضيلت يا ارحم الراحمين