عبارت قسمت
تعداد كل:96

رديف عنوان
  1   ولادت آن اختر تابناک  
  2   امامت آن بزرگوار  
  3   غيبت کبراي آن حضرت  
  4   مهدي در سائر مذاهب  
  5   وظيفه ما در دوران غيبت  
  6   در تسبيح و تنزيه خداوند در روز هجدهم ماه تا آخر آن  
  7   در امور دنيا و آخرت  
  8   براي نيازمندان و بيماران و سائر مومنان  
  9   براي گشايش کارها  
  10   براي بخشيده شدن گناهان شيعيانشان  
  11   در صلوات بر پيامبر و خاندانش  
  12   در صلوات بر پيامبر و خاندانش، به نام آل يس  
  13   براي توجه نمودن به نماز بعد از گفتن تکبير  
  14   در رکوع نمازهاي واجب  
  15   در قنوت  
  16   در حال قنوت  
  17   در تعقيب نمازهاي واجب  
  18   در استخاره  
  19   در استخاره  
  20   در نماز حاجت و استخاره  
  21   در شدائد و مهمات، معروف به دعاي علوي مصري  
  22   در کارهاي مهم، معروف به دعاي عبرات  
  23   براي رهايي از دشواريها  
  24   در برطرف شدن غصه ها  
  25   در برطرف شدن غصه ها، بعد از نماز آن حضرت  
  26   براي برطرف شدن غصه ها و اندوه ها  
  27   براي برطرف شدن غم و اندوه، معروف به دعاي فرج  
  28   براي برطرف شدن اندوه  
  29   براي برآورده شدن حاجات، معروف به دعاي سهم الليل  
  30   براي برآورده شدن حاجات  
  31   در پنهان شدن از دشمنان  
  32   براي حفاظت از شرور  
  33   براي درمان بيماريها  
  34   در هر روز از ماه رجب  
  35   در هر روز از ماه رجب  
  36   در هر روز از ماه رجب  
  37   در زيارت مخصوص ماه رجب  
  38   در روز مبعث  
  39   در روز مبعث و عيد فطر و قربان و جمعه، معروف به دعاي ندبه  
  40   در شبهاي ماه مبارک رمضان، معروف به دعاي افتتاح  
  41   بعد از نماز صبح در روز عيد فطر  
  42   در ايام غيبت  
  43   در هنگام ولادت  
  44   براي کسي که داخل مقام ايشان مي شود  
  45   براي تعجيل در ظهورش  
  46   براي تعجيل در ظهورش  
  47   بعد از ظهورش، آنگاه که از وادي السلام مي گذرد  
  48   در زيارت حضرت علي در روز يکشنبه  
  49   در روز عاشورا  
  50   در توصيف خود  
  51   در توصيف خود  
  52   در توصيف حجتهاي خداوند  
  53   در اينکه خدا با آنان است  
  54   در اينکه حق با آنان و در آنان است  
  55   در اينکه آنان ساخته شده هاي خداوند مي باشند  
  56   در اينکه قلبهاي آنان کانون اراده الهي است  
  57   در رد امور به آنان  
  58   درعدم انحراف به سوي غير آنان  
  59   در مورد عدم طلب معرفت الهي از غير ايشان  
  60   در مورد ستم کنندگان به ايشان  
  61   در مورد کساني که از آنان بيزاري مي جويند  
  62   در مورد کساني که او را انکار مي کنند  
  63   در مورد کساني که او را مي آزارند  
  64   در مورد کساني که اموال ايشان را به ناحق تصاحب مي کنند  
  65   در مورد علت گرفتن خمس  
  66   در علت غيبت ايشان  
  67   در کيفيت بهره وري مردم از ايشان در زمان غيبت  
  68   در کيفيت بهره بردن از ايشان در دوران غيبت  
  69   در کيفيت بهره بردن از ايشان در زمان غيبت  
  70   در مورد رجوع به روات احاديث در دوران غيبت  
  71   در مورد کساني که مدعي ديدن آن حضرت مي شوند  
  72   در آگاهي او به شيعيانش  
  73   در رعايت حال شيعيانش  
  74   در اينکه ظهور او به دست خداست  
  75   در عدم تعيين وقت براي ظهور  
  76   در اينکه غلبه حق و نابودي باطل در ظهور اوست  
  77   در سپردن زمان ظهور به خدا  
  78   در وظيفه مردم در زمان غيبت  
  79   در علت تأخير در ظهور  
  80   در علت عدم توفيق ديدار او  
  81   در دعا براي تعجيل در فرج او  
  82   در نهي از انجام گناهان  
  83   در اينکه زمين از حجت الهي خالي نيست  
  84   در تحقق پيروزي حق و نابودي باطل  
  85   در اينکه قدرت خداوند سرکوب نمي گردد  
  86   در پناه بردن به خدا از بعضي از امور  
  87   در مورد اينکه خلقت بيهوده نيست  
  88   در مورد کسي که طالب هدايت است  
  89   در فضيلت نماز  
  90   بر دل تيره ام اي چشمه خورشيد بتاب  
  91   گفتم فراق تا کي گفتا که تا تو هستي  
  92   تو قدم به چشم من نه، بنشين کنار جويي  
  93   لطف آنچه تو انديشي حکم آنچه تو فرمايي  
  94   خوبان همه در معني اسم و تو مسمائي  
  95   سوخت ز سوز ساز تو مفتقر نوال تو  
  96   بهر خدا کن به ظهورت شتاب