عبارت قسمت
تعداد كل:28

رديف عنوان
  1   مقدّمه:  
  2   نجات اسماعيل هرقلي از بريده شدن پا و خطر مرگ توسّط امام زمان (ع)  
  3   شفاي حسين نائيني از مرضي كه تمام اطبّاء از معالجه آن عاجز شده بودند  
  4   ديدار شيخ حرّ عاملي با امام زمان (ع) در ده سالگي و شفا پيدا كردن از بيماري توسّط  
  5   شفاي مرد زيدي مذهب از مرض غيرقابل علاج توسّط صاحب پسرانش  
  6   امام زمان (ع) به من فرمود: «به اذن خداي تعالي برخيز» و مرض فلج بكلّي از من برطر  
  7   پُر شدن قبّه از نور و بينا كردن زن كور شده توسّط امام زمان (ع)  
  8   پُر شدن خانه از نور و ديدار با امام زمان (ع) و جوان شدن و شفا پيدا كردن پيرمردِ  
  9   ساطع شدن نوري در خانه و بام خانه و شفا پيدا كردن مرد فلج توسّط امام زمان (ع)  
  10   شفاي چشم زن كور توسّط امام زمان (ع) و دستور آن حضرت به زن در مورد خدمت به شوهرش  
  11   رفتن به مقام امام زمان (ع) در بيرون نجف و شفا گرفتن از آن حضرت  
  12   شفا پيدا كردن از سرفه هاي خون آلود و رسيدن به دختر مورد علاقه توسّط امام زمان (ع  
  13   امام زمان (ع) با گوشه چشم، نگاهي به من كردند ودر همان لحظه مرض غيرقابل علاج از م  
  14   آمدن امام زمان (ع) به بالين زن مريض در قم و شفاي مرض غير قابل علاج او  
  15   تعليم فرمودن دعايي توسّط امام زمان (ع) به شخصي و نجات او از خطر كشته شدن  
  16   نجات پيدا كردن از سرگرداني و مرگ در بيابان توسّط امام زمان (ع)  
  17   نجات پيدا كردن از گرگهاي گرسنه و درست شدن حافظه به بركت ملاقات با امام زمان (ع)  
  18   نجات زن خارجي از گُم شدن در صحراي عرفات توسّط امام زمان (ع)  
  19   نجات زائران بيت اللّه الحرام توسّط امام زمان (ع)  
  20   نجات پيدا كردن از گمراهي و ضلالت يكي از بزرگان زيديّه توسّط امام زمان (ع)  
  21   نجات مرد شيعه از كشته شدن در جنگ صفّين توسّط امام زمان (ع)  
  22   بينا شدن چشم يكي از بزرگان توسّط امام زمان (ع) و شيعه شدن شخص ناصبي بواسطه اين م  
  23   كشتن افسر ناصبي عراقي توسّط يك شيعه و آمدن ملكي از جانب امام زمان (ع) براي نجات  
  24   استغاثه مرد سنّي به امام زمان (ع) و نجات او توسّط آن حضرت  
  25   نجات سيّد رشتي توسّط امام زمان (ع) و سفارشات آن حضرت در مورد خواندن نوافل و عاشو  
  26   بالا رفتن ديوار و نجات از دست سنّي هابه بركت امام زمان (ع)  
  27   سيراب شدن و رسيدن به قافله با طيّ الارض  
  28   نجات پيدا كردن از اعدام در زندان رژيم شاهنشاهي توسّط امام زمان (ع)