عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   حضرت آدم (ع)  
  2   حضرت ابراهيم (ع)  
  3   شباهت به حضرت عيسي (ع)  
  4   شباهت با حضرت موسي (ع)  
  5   شباهت با حضرت نوع (ع)