بازگشت

بحث و بررسي پيرامون احاديث اختصاصي حضرت مهدي منتظر


اکنون که اجمالي از بحث و بررسي پيرامون حديث مربوط به امام شناسي همه ائمه بر حق اسلام ــ از جمله امام مهدي موعود ــ بنظر رسيد، مي پردازيم به بررسي مشخصات و ويژه گي هاي احاديث مختص به حضرت مهدي و ديگر مطالب و مسائل مربوط به شئون آن حضرت: