بازگشت

فتواي چهار نفر از فقهاي مذاهب اربعه سني درباره منکرين مهدي م


نظر به اينکه در اوائل سده دهم هجري شخصي بنام محمد جونپوري با فريب دادن مردم عوام سني به عنوان مهدي منتظر در سرزمين هند قيام کرد و گروههائي از عوام فريب خور بدو گرويدند وبالاخره کم کم موضوع مهدويت او مسئله آفرين شد، اهل تسنن از چهارنفر از علماي سني درباره شخصيت مهدي و مهدويت جونپوري استفتاء و نظرخواهي شرعي نمودند.

آنها هم با تکيه و استناد به احاديثي که بيانگر علائم ظهور مهدي موعود منتظر است و شخص مدعي مهدويت هم فاقد شرايط امامت بود و هم ظهورش غير مقرون به علائم ظهور حضرت مهدي، او را تخطئه و رد نموده و حتي خود و پيروانش را ــ بر اساس بيراهه روي و تکفير مسلمانان مخالف با وي ــ تکفير و محکوم به ارتداد و اعدام کردند.

اکنون ما بخاطر رعايت اختصار از ذکر متون آن فتاوي معذرت خواسته ولي در رابطه با موضوع بحث که در رد و رهنمون منکران حضرت مهدي و تخطئه کنندگان احاديث پيرامون آنحضرت خلاصه مي شود خواستاران آنرا به کتاب «البرهان» متقي هندي (باب سيزدهم) که در رد محمد جونپوري و مشتمل بر فتاوي مذکور است ارجاع مي دهيم تا خود با ملاحظه آن فتاوي پي به واقع امر و مخالفت جدي علماي سني با منکرين آنحضرت برند و در شناخت مهدي راستين اسلام از مهدي هاي دروغين هر عصر و زماني دچار اشتباه نشوند.

مهدي فقيه ايماني

رمضان المبارک 1417