بازگشت

مقدمه


قال النبيّ صلي اللّه عليه و آله:

من انکر خروج المهدي فقد کفر بما انزل علي محمّد

پيامبر اکرم صلي اللّه عليه و آله فرمود:

کسي که خروج ـ و قيام جهاني ـ مهدي را انکار نمايد،

پس محققًا بدانچه ـ از طرف خداـ بر محمّد نازل شده

کفر ورزيده

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

من کذّب بالمهدي فقد کفر

رسول خدا صلي اللّه عليه و آله فرمود:

کسي که مهدي را دروغ پندارد و تکذيب کند،

پس بدون شک گرايش به کفر جسته