بازگشت

مشخصات ظاهري سفياني


طبق روايات اين گونه است:

ـ اين فرد از فرزندان ابوسفيان است (به همين جهت او را سفياني مي گويند)

ـ از بياباني خشک (منطقه اي در دمشق) خروج مي کند.

ـ او مردي چهارشانه با چهره اي وحشتناک است.

ـ داراي سري بزرگ و در چهره اش نشان زخمي چرکين ديده مي شود.

ـ وقتي او را مي نگري گوئي يک چشم ندارد.

ـ نامش عثمان و پدرش عنبسه است.

ـ حرکتش را تا سرزميني که داراي آرامش و آب خوش گوار (کوفه) است ادامه مي دهد و بر فراز منبر آن مي نشيند.