بازگشت

تسلط اغنياء


امام صادق (ع) مي فرمايند:

«مردم، همراه قدرتهاي غالب هستند (خواه سياسي و خواه اقتصادي)... و مردم و جمعيتها همه دنباله رو سرمايه دارانند. بيشترين بحران در حيات انساني پيش از ظهور، به ظلم اقتصادي و حاکميت سرمايه داري باز مي گردد.