بازگشت

ازدياد فاصله طبقاتي


در جامعه آخر الزمان فاصله بين طبقات اجتماع به گونه اي است که برخي چون گرگان و گروهي همچون مرداري بي جان و روح. که بيانات نوراني معصومين بر اين مطلب گواه است.