بازگشت

شيوع گراني


از آنجا که عوامل گوناگوني چون رواج گناهان، ظلم و چپاول و بيداد حاکمان و... در دوران پيش از ظهور پديد آمده اند بديهي است که پديده گراني جوامع را تسخير مي سازد.

امام صادق (ع) فرمودند:

«در آن زمان مؤمنين مبتلا به گرسنگي مي شوند و علت آن بالا رفتن قيمت اجناس است بگونه اي که توان خريد ما يحتاج اوليه خود را از دست مي دهند.»