بازگشت

سستي ارزش ها و رواج گناهان


طبق روايات در دوران پيش از ظهور، معيار ارزش پول است و هر کس در اين ميدان پيشتر باشد ارزشمندتر است. مردم از ثروتمندان فرمان مي برند. ارزشهاي معنوي مورد توجه قرار نمي گيرد هنگامي که شخص در يک روز گناهي بزرگ مانند: کم فروشي، کلاهبرداري و... انجام ندهد ناراحت است و آن روز را روز ضرر خود مي داند.