بازگشت

شيوع فساد اخلاقي


دوستيها، ظاهري است و دلهاي مردم با هم کينه دارد. پيوندها براي دستيابي به عيش و عشرت و فساد و آلودگي است. دين داري برخي موجب انزواي آنان از ديگران مي شود و دامنه فسق و فجور به برخي خانه ها کشيده شده، انواع فساد جنسي، زنان و مردان را آلوده مي کند در حالي که همه اين موارد مورد پسند و تشويق واقع مي شود.!