بازگشت

سردي عواطف


سردي عواطف و گسيختن پيوندهاي اسلامي و انساني، از پديده هاي ويرانگر پيش از ظهور است.

انسانها به ظاهر در کنار يکديگر و در يک اجتماع زندگي مي کنند، ليکن دلها و فکرها در کنار هم نيست. در کلمات ائمه (ع) وارد شده که در آن زمان بزرگسالان بر خردسالان و نيرومندان بر ضعيفان رحم نمي کنند.