بازگشت

مسجد شدن قبرستانها


يکي از نشانه هاي ظهور، تبديل شدن قبرستانها به مسجد است، که حديثي درباره واقعه معراج بر اين مطلب دلالت دارد.

مؤمن در...

در احاديث آمده که با اين اوضاع اسف بار پيش از ظهور، مؤمن از درون آب مي شود ولي با زبان و عمل قادر نيست که با فتنه ها مقابله کند، در اين حال مؤمنين غمناک شده توسط ديگران کوچک شمرده مي شود.