بازگشت

نقش علماي خوب


در هر زماني افرادي وارسته وجود دارند اگر چه زندگي براي آنان با اين فساد رايج بسيار دشوار است.

از رسول خدا (ص) نقل شده است که:

«زماني بر علما خواهد گذشت که مرگ از طلاي سرخ نزد آنان عزيزتر است.»

امام هادي (ع) فرمود:

«اگر نباشند برخي دانشمندان که پس از غيبت قائم ما [مردم]به سوي او مي خوانند و نزد او رهنمون مي شوند و از دين خدا با حجّت قاطع الاهي دفاع مي کنند و بندگان سست اعتقاد خدا را از دام شيطان و پيروان او مي رهانند، هرگز کسي باقي نمي ماند مگر آنکه روي از دين خدا بر مي تافت. ليکن آنان برترين ها نزد خدايند.