بازگشت

فقيهان دنيا دوست


جامعه بشري در آخر الزمان در اثر دوري از انسان کامل، ارزشهاي اصيل خود را فراموش کرده و رو به پوچي گذارده است. تنها مانعي که از فزوني اين دوري جلوگيري کرده شاگردان مکتب پيامبر (ص) و ائمه هدي (ع) (دين شناسان و فقيهان) بوده اند که در طول قرنها پس از غيبت انسانها را به سوي سعادت رهنمون بوده و مکتب ولايت را به خوبي شناخته و عرضه داشته اند و معضلات را برطرف ساخته اند.

ليکن رفته رفته تعداد اينان رو به کاستي نهاده و سرانجام به افرادي اندک، محدود مي شود و به همين علت گروهي فقيه نما جاي ايشان را خواهند گرفت.

از اين رو اهل بيت (ع) نقاب از چهره فقيه نمايان برگرفته تا آنان که خواهان حقند حجابي مانع ايشان نگردد و مراقب باشند به دنبال کساني نباشند که خود آنها طالب دنيا و مطيع هوايند زيرا که آنان هم خود گمراهند و هم مردم را به گمراهي مي کشانند.