بازگشت

بي توجهي به احکام


از آنجا که قبل از ظهور ملاک ارزشها به طور کلي عوض مي شود و پول و قدرت و رياست و هواپرستي حرف اوّل را مي زنند، احکام الاهي زيرپا گذاشته مي شود.

در احاديث متعدد از معصومين (ع) آمده که نزد مردم آخر الزمان زکات ندادن، گرفتن و دادن ربا، اندوختن مال حرام مورد ستايش و سود آور خواهد بود و بالعکس پرداخت زکات و به دنبال روزي حلال بودن و رعايت احکام شرعي نکوهش شده و آنرا خسارت و زيان مي پندارند.