بازگشت

وضعيت دين


وضعيت ناهنجار جوامع در آخر الزمان ناشي از دگرگوني هايي در عرصه سياست، اقتصاد و.. مي باشد و لکن مهمترين تحوّلي که باعث دگرگوني در همه ابعاد زندگي بشر مي شود ضربه خوردن به دين مردم آخر الزمان است که اين ضربه براي مسلمين که اصيل ترين معارف آسماني را دارا هستند بسيار سنگين تر خواهد بود.

وضعيت کلي اجتماع، پشت کردن به دين حق و کتاب خدا و فروگذاري برنامه هاي آن، يا توجيه و تفسير غلط و نادرست احکامش مي باشد. که بيانات معصومين (ع) هم مؤيّد اين مطلب است.