بازگشت

نفوذ زنها در حکومتها


امام صادق (ع) فرمودند:

«مي بيني که زنان در حکومت داري چيره شده و هر کاري که روي مي دهد مطابق ميل آنهاست.»

البته علت هاي اين نکوهش در جاي خود ثابت شده که همان طوري که تربيت نسل

انساني فقط با مهر و صفاي زن امکان پذير است و از زن کارهاي اساسي و سرنوشت سازي برمي آيد که قطعاً روحيه مرد با آن کارها سازگاري ندارد، بالعکس کارهايي به عهده مرد گذاشته شده که با توجه به اختلاف روحيات زن و مرد (که غير قابل انکار است) اين کارهاي اجرايي و طاقت فرسا و نيازمند ارتباط با مردان، از عهده زنان خارج و حيا و عفت ارزشمند آنان با اين مسائل خشن ناسازگار است که بحث مفصل در اين مورد به جاي خود موکول مي شود.