بازگشت

کودکان بر اريکه قدرت


پيش از ظهور به دليل پشت پازدن به قوانين الاهي، عقلها از بين مي رود، و مردم در امور حکومتي خود اشخاصي که از نظر فهم و درايت همچون اطفالي هستند که خوب را از بد تشخيص نمي دهند، را به عنوان حاکمان خود مي پذيرند. و اين بي درايتي به گونه اي پيش مي رود که حتي نه تنها آنان که چون کودکان بي خردند بر اريکه قدرت تکيه مي زنند بلکه اطفال مسند نشين اين کرسي مي شوند.

حضرت علي (ع) فرمودند:

«قائم نخواهد آمد تا آنکه کودکان زمام امور را در دست گيرند.»