بازگشت

استبداد


در جامعه قبل از ظهور انسان در ارتباط با انسان ديگر به سود و سرمايه مي انديشد، در

صورتي که سود مادي در کار باشد با هر انسان رابطه برقرار مي کند والاّ با کسي رابطه ندارد.

طبقات اجتماعي هر کدام به نوعي تلاش مي کنند تا حق ديگران را ببرند. مردمان گرگاني اند به جان هم افتاده و حکومتهاي ظالم و مستبد درندگاني که به جان ملتها افتاده اند، بينوايان در اين جامعه در حکم مردگانند نه براي آنان رمقي مانده نه قدرتي براي طلب حق خويش دارند.

پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند:

گروهي بر مردم حکومت خواهند کرد که اگر سخني بگويند، کشته مي شوند و اگر سکوت کنند همه چيزشان مباح مي شود...