بازگشت

جاذبه هاي قرآن و اسلام


يکي ديگر از عوامل زمينه ساز ظهور، جذب بسياري از افراد بشري به اسلام و علاقه مند شدن آنها به کتاب آسماني قرآن است.

در جوامع قبل از ظهور، فساد دنيا را فرا مي گيرد. انسانهايي که نور فطرت در آنها به خاموشي نگرائيده است در زندگي خود احساس کمبود کرده، در پي جبران اين کمبود گشته و در اين ميان با کتابي روبرو مي شود که در آن بهترين روش هاي زندگي با توجه به ابعاد فردي و اجتماعي انسان بيان شده است.

در آن کتاب ژرفترين معاني براي عدالت بکار مي رود. زنان چون گوهراني پربها در لفافه عفت پيچيده شده اند و... اين چنين با هماهنگ ديدن اسلام با فطرت پاک خود به اسلام روي خواهند آورد.