بازگشت

نه غرور و مستي و نه احساس ضعف


انساني که داراي ارتباط عميق با آفريدگار توانا است، از شمار اندک همراهان در نخستين مرحله قيام احساس وحشت نمي کند و نيز از پيوستن ديگران به راه و رسم نجات بخشِ خود و بسياريِ همراهان مغرور نمي گردد.