بازشت

سل ٍارال


ا˜ثر ٍارال آل حضرت در سلٍل جنالٍ الد كر غدم بسٍار الد˜ٍ از ٍرال ˜م در احادٍث تغداد آلال بم سركم در شك ٍا لك˜ در تنشم شبٍم شدم است.