بازگشت

تواضع و فروتني ياران


آنان قهرماناني متواضعند که هرگز مغرور و مست قدرت نمي شوند. آنها به مقام والاي حضرت مهديـ ارواحنا فداه ـ اعتقاد دارند، تا آنجا که امام صادق (ع) فرمودند:

چابک مانند عقاب بر مرکبهاي خويش سوارند و در عشق به حضرت چنانند که زين مرکب او را براي تبرّک جستن مسح مي کنند و بر گرد يار حلقه مي زنند و در پيکارها او را بسان جان شيرين محافظت مي کنند و هر دستوري دهد آن را به انجام رسانند.