بازگشت

آگاه نمودن شيعيان از ولادت


روايت زيادي داريم که برخي از اصحاب ائمه به سامرّا مي آمدند و مسائلي داشتند و از جمله مسائلشان سئوال از امام مهدي (عج) بود و اينکه امام بعد از حضرت عسگري (ع) چه کسي خواهد بود.

حضرت عسگري (ع) به افراد معتبر و قابل اعتماد جواب صريح و روشن مي دادند و در مواردي هم بنا بر مصلحت پاسخ کلي داده مي شد.