بازگشت

پيدايش افراد شجاع و غيور


يکي از مهمترين عوامل زمينه ساز ظهور امام زمان (عج) پيدايش افرادي شجاع و قوي دل است که ياران امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ خواهند بود.

غالباً امامان معصوم با کمبود رادمرداني استوار مواجه بودند، چون زمينه قيام فراهم نمي شد، عليه دولتهاي باطل حرکتي نمي کردند. در زمان غيبت نيز اين معضل وجود دارد تا اينکه افراد فوق الذکر پا به عرصه وجود گذارند.