بازگشت

هشدار به مسلمين


طبق يکي از فرمايشات پيامبر در آستانه ظهور امت ها يکديگر را عليه مسلمين دعوت مي کنند ولي در اثر علاقمندي مسلمانان به دنيا و بيزاري از مرگ، ضعف و سستي را به دل ايشان مي افکند و مسلمين مانند خاشاک روي سيل خواهند بود.