بازگشت

وجوب انتظار


امام باقر (ع) خطاب به يکي از اصحاب فرمودند:

... دين خود و پدرانم را براي تو بيان مي کنم و آن:

گواهي به يگانگي خداوند و رسالت محمد و اقرار بر آنچه او از جانب پروردگار آورده و دوستي با آنان که دوست مايند و بيزاري از هر که دشمن ماست و تسليم بودن بر فرمان ما و انتظار کشيدن قائم ما و... است.

اين نکته اي بسيار مهم است که انتظار دوشادوش توحيد و نبوت از اصول مهم دين محمدي (ص) است.

و آن حکايت از چيزي فراتر از وجوب دارد.