بازگشت

ابعاد انتظار


ابعاد انتظار را مي توان در دو محور مشاهده کرد:

1ـ محدوده قلب و روح

2ـ عرصه عمل