بازگشت

معناي انتظار


منظور از انتظار داشتنِ امري، آن است که يقين به وقوعِ آن داشته و به زمان وقوعش اميدوار باشيم. مهمترين اثر انتظار، آمادگي براي استقبال از محبوبي است که انتظارش مي رود. پس مؤمني که منتظر آمدن مولايش صاحب الزمان ـ ارواحنا فداه ـ است، خود را آماده براي آمدن او مي کند.