بازگشت

انتظار


در تربيت اسلامي «شناخت» اهميّت بسيار دارد، شناخت در منطق اسلام محدود به شناخت نظري نيست. بلکه هم شناخت نظري و هم شناخت عملي را در بر مي گيرد.

هر عقيده و هر فعل و ترکي که تعلق به انسان دارد بايد بر پايه شناخت و تشخيص باشد که اين مسأله در عصر غيبت اهميت بيشتري پيدا مي کند.

ـ اهميت اين شناخت در تبلور دو مرحله است:

1ـ پايداري.

2ـ پيروي از خط امام معصوم (عليه السلام):

انسان صاحب شناخت ـ در مقام عمل، در جميع شؤون زندگي ـ پيروي محض از دستورات معصوم را پيشه خود مي سازد.