بازگشت

مکان آن حضرت


آغاز غيبت صغري امام مهدي ـ ارواحنا فداه ـ از سرداب مقدس بوده است. (نه اينکه آن عزيز هم اکنون نيز در آن سرداب به سر مي برد).

مکان آن حضرت در زمان غيبت صغري در مدينه در کوه رضوي بوده است و در آغاز فقط خواص از دوستان مکان وي را مي دانسته اند.

اما در باب مکان زندگي آن حضرت در غيبت کبري احاديث در عين تعدد، قابل جمع است: بعضي احاديث همان کوه رضوي (اطراف مدينه) را منزلگاه آن حضرت معرفي کرده اند. در حديث ديگري بيان شده که او در اطراف مکه نيز منزل دارد.

و از احاديث ديگر نيز چنين معلوم مي گردد که محل سکونت آن عزيز همچون شخص آن حضرت پنهان از ديده هاي نامحرم است. و اين نيز هيچ گونه منافاتي ندارد که در کوههاي مکه و مدينه منزل آن بزرگوار باشد اما کسي آن را نبيند.

از حديث ديگري معلوم مي شود که وي گاهگاهي مکان خود را تغيير مي دهد. در هر حال خدا مي داند که آن يادگار الهي در کجا منزل دارد.

ليک آنچه مهم است اينکه او ما را مي بيند.