بازگشت

نام اصلي حضرت را ذکر نکردن


يکي از وظايف شيعيان در زمان غيبت آن حضرت ترک نام بردن آن حضرت با نام اصلي آن بزرگوار که هم نام رسول خداست، مي باشد و ما در اين باره به چند روايت اکتفا مي کنيم.

البته برخي بزرگان احاديث در اين مورد را مخصوص زماني مي دانند که شرايط سخت امنيتي آن حضرت را تهديد مي کرده است و براي زمان کنوني اشکال نمي کنند.