بازگشت

حفظ ايمان


احاديث خبر از فتنه هاي بزرگي در آخر الزمان مي دهند که دين غالب مردم را به خطر مي اندازد و چون طوفان هاي سهمگين افراد متديّن را از جا خواهد کند و دينداري و حفظ ايمان در اين شرايط از سخت ترين امور شمرده شده مانند نگه داشتن قطعه اي آتشين در دست يا...

در روايات تأکيد بسيار فرموده اند که مؤمن در اين روزگار پيوسته التماس به ساحت قدس الهي داشته تا در اين گرداب ها هلاک نشده و سلامت بگذرد.