بازگشت

دعا براي آن حضرت


ديگر از تکاليف شيعيان هنگام غيبت امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ دعا براي حفظ آن حضرت از شرّ دشمنان و تعجيل در امر فرج و ظهور او مي باشد، که معتقد است او جانشين خدا در بين بندگان و بر روي زمين است و عهده دار احتياجات اوست. اين خود نوعي اظهار محبت و خضوع به پيشگاه مقدس اوست. گرچه خداوند عهده دار حفظ آنحضرت بوده است.

يکي از آثار مهم اينگونه دعا کردن، باز شدن درهاي اجابت براي ديگر دعاهاست، که با کردار نادرست آن را بر روي خود بسته ايم. ليکن در سرعت بخشيدن و آماده سازي زمينه هاي ظهور آن حضرت سهم بسزايي داشته و حتي در سلامت و امنيت دوستان او ـ که سلامت اوست ـ تأثير جدي دارد. برخي از دعاها درباره حضرتش در کتابهاي دعا (مثلا مفاتيح الجنان) مذکور است.