بازگشت

اظهار محبت


ديگر از وظائف منتظران اين است که محبت خود را به امام (عج) اظهار نمايند و اين از علائم محبّت شخص منتظر به امام زمان است.

در اين زمان نيز که دست رسي به محضر آن حضرت براي هر کس امکان پذير نيست، مال خود را به مصرفي برساند که مي داند رضاي امام (عج) در آن است.

حضرت کاظم (ع) فرموده اند:

هر کس نمي توند ما را زيارت کند يکي از دوستان ما را زيارت کند که ثواب زيارت ما را برده است و هر کس نمي تواند بر ما احسان کند بر يکي از دوستان صالح ما احسان کند که ثواب احسان بر ما را برده است.