بازگشت

پاي بندي به تعاليم اسلام


قرآن مي فرمايد:

اي پيغمبر به ايشان بگو: اگر خدا را دوست داريد پس مرا اطاعت کنيد تا خدا شما را دوست بدارد.

آنان که خدا را دوست دارند، بايد به دنبال دستورات شريعت باشند. پاي بند به تعاليم اسلام يکي از وظايف مهم بندگان خدا در زمان غيبت است. چرا که آنچه باعث محروم شدن مؤمنان از ديدار حضرت بقية الله گشته، زير پا گذاشتن دستورات الهي است چنانکه خود آن حضرت در نامه شريف خود به شيخ مفيد اشاره فرمودند:

... جز برخي رفتار ناشايسته آنان که ناخوشايند ماست و آن عملکرد را زيبنده اينان نمي دانيم، عامل ديگري ما را از آنان دور نمي دارد.