بازگشت

شبهات و تشکيلات درباره امام مهدي


يکي ديگر از لغزش گاههاي دوران غيبت کبري، شبهه ها و پرسش هاي لجوجانه در زمينه غيبت و وجود حضرت مهدي (عج) است که شياطين انسي و جنّي در زمينه گمراهي انسانها بکار مي زنند. که البته پرسش حق طلبانه و از روي صدق و صفا را بايد از مطالب فوق جدا نمود.