بازگشت

رويارويي با مشکلات در راه حق


يکي ديگر از موارد امتحان در دوره غيبت کبري اين است که انسان در مسير حرکت در راه حق با مشکلات فراواني روبرو مي شود که در بسياري موارد به منظور احتراز از آنها از حق دست کشيده و در نتيجه از آن کساني قرار مي گيرد که از غربال امتحان فرو مي ريزد.

اما آن کساني که مورد تأييد خداوند هستند در هيچ شرايطي دست از مسير حق برنداشته و با صبر و توکّل بر خدا راه پر از مانع را به سلامت طي کرده و در اين امتحانات پيروز مي شوند.