بازگشت

خواست ها و اميال نفساني


خداوند در قرآن مي فرمايد: ما آنچه که بر روي زمين است را زينت و زيبايي براي آن قرار داديم تا بيازمائيم ايشان را که کدام از ايشان نيکوتر عمل مي کنند.

در دوره غيبت مخصوصاً آخر الزمان آنقدر حرامهاي زيبانما (اعم از مال، قدرت و...) زياد مي شود که گويي عقل رخت برمي بندد و از انسان مفارقت مي کند و او با خواسته هاي نفساني اش تنها مي ماند.