بازگشت

امتحانهاي سخت


يکي از ويژگيهاي دوران غيبت کبري سختي و پيچيدگي رويدادهاست. در اين مدت طولاني بزرگترين مرحله آزمايش و سنجش ايمان و عمل بندگان فرا مي رسد تا معلوم گردد که در خلال اين روزگاران مردم در برابر وظيفه ديني خود چه مي کنند و مؤمن خالص از ديگران جدا شود.

در زمان غيبت حرکت کردن در مسير حقّ در عين آساني کاري بس دشوار است:

آسان است به اعتبار نفس راه، چرا که راه حق روشن تر از خورشيد است و دشوار است از جهت عمل و بکار بردن دانسته ها با وجود عوامل خارجي که در زمان غيبت بوجود مي آيد.

مثلا يکي از موارد متعدد امتحان، در روايات جوان بودن چهره حضرت است که بسياري با همين امتحان جدا شده، آن حضرت را انکار مي کنند!

لغزش گاه هاي دوره غيبت کبري (موارد امتحان الهي)

مي توان اين لغزش گاهها را در سه محور خلاصه کرد: