بازگشت

حکم راني


يکي از ويژگي هاي غيبت کبري آن است که بيشتر حکومتها پيش از ظهور ماهيتي ظالمانه دارند يا لااقل کارگزاران آن افرادي فاسد و ظالم خواهند بود که بوسيله آنان ظلم وجود در سراسر زمين شيوع مي يابد. در روايات، قيامهاي حق زمينه ساز ظهور (مانند يماني و...) پرچم هاي حق معرفي شده اند ولي چهره کلي جهان و غالب حاکمان دنيا، آلوده است.