بازگشت

قطع ارتباط کلي


هيچ کس در زمان غيبت کبري نمي تواند از جاي خود برخيزد و بگويد من مي خواهم براي ديدن حضرت بروم و در فلان مکان خدمت امام برسم، اين مطلب فقط مخصوص نوّاب خاص حضرت در زمان غيبت صغري بوده است.

در نامه امام عصر (عج) که به چهارمين نائب خاص خود ابلاغ فرموده اند: اين نکته ذکر شده که مدعيّان مشاهده و ارتباط دو طرفه دروغگو هستند و باب نيابت خاصه به رحلت چهارمين نماينده آن حضرت، بسته شده است.