بازگشت

جريان تولد حضرت مهدي


«حکيمه» دخت امام جواد (ع) مي گويد:

حضرت عسگري (ع) مرا به خانه خويش فرا خواند. ايشان فرمود: «عمّه جان!...در چنين شبي (نيمه شعبان) خداوند، جهان را به نور وجود حجّت خويش، روشن خواهد ساخت.

پرسيدم: «مادر او کيست؟»

فرمود: «نرجس»

گفتم: «من در او هيچ نشان و اثري از آنچه نويد مي دهيد، نمي بينم.»

فرمود: «حقيقت همان است که گفتم، آماده باش.»