بازگشت

برخي وظايف مهم نائبان خاص


عبارت بودند از:

الف) زدودن شک و حيرت مردم.

ب) حفاظت از امام (عليه السلام).

ج) اخذ و توزيع اموال.

د) مبارزه با مدعيان دروغين نيابت و غلو کنندگان درباره اهل بيت (عليه السلام).

ه) مبارزه با وکيلان خائن.

و) آماده سازي مردم براي پذيرش غيبت کبري.

ز) نصب وکلاي عام در غيبت کبري:

سفيران خاص در شهرهاي مختلف جهان اسلام، هرکدام نمايندگاني داشتند که در فراهم ساختن امکانات انجام شايسته مسئوليتهاي خطير سفارت حضرت مهدي «اروحنا فداه» براي آنان نقش شايسته اي را ايفا مي کردند.