بازگشت

ويژگي هاي نائبان


نمايندگي و سفارت آن حضرت، از پست ها و مسئوليت هاي بسيار خطير و پراهميت شناخته شده است و اين مقام والا، تنها برازنده کسي است که کران تا کران وجودش از ويژگي ها و ارزش ها آراسته باشد.

از ويژگيهايي چون: ايمان خلل ناپذير، امانتداري به مفهوم واقعي آن، تقوا پيشگي و پرهيزگاري، راز داري و پوشيده داشتن اموري که بايد نهان بماند، دخالت ندادن رأي و نظر شخصي در امور خاص به آن حضرت، اجراي دستورات و تعليمات رسيده از جانب مقام والاي امامت و ولايت راستين و...