بازگشت

علي بن محمد سمري


نام چهارمين نايب خاص محبوب دلها،: «علي بن محمّد» بود، و در لقب به «سمري» شهرت داشت. حضرت او را براي سفارت خويش برگزيد و به جانب حسين بن روح نيز دستور داد که او را به جانشيني خويش معرفي کند. شخصيت والاي آن جناب بسان خورشيدي بود که نيازي به معرفي درخشندگي نور او نيست و امانتداري، تقوا و شکوه و عظمت او فراتر از گفتار و نوشتار است.

از کرامتهاي آن فرزانه روزگار از جمله اين بود که در بغداد، خبر از رحلت «ابن بابويه قمي»، پدر گرامي شيخ صدوق، که در ري مي زيست داد.

شش روز قبل از رحلت چهارمين نايب خاصّ بود که پيام کتبي مبارکي از سوي حضرت

مهدي «ارواحنا فداه» به آن جناب صادر گرديد، که اينگونه بود:

«... تو تا شش روز ديگر به سراي باقي خواهي شتافت، از اين رو به کارهايت رسيدگي کن و در مورد هيچ کس به عنوان جانشين خود وصيّت منما، چرا که عصر غيبت کامل فرا رسيده است و ديگر جز پس از دريافت فرمان از جانب خدا ظهور نخواهد بود...»

با پايان يافتن زندگي پرافتخار چهارمين نايب خاص امام عصر، غيبت «صغري» يا کوتاه مدت آن گرامي و نيز نيابت و سفارت خاص نيز به پايان رسيد و از آن روز غيبت طولاني آن خورشيد جهان افروز، آغاز گرديده است.